นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายไพศาล รุ่งเป้า ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายไพศาล รุ่งเป้า ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี