นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เรียนเชิญคณะกรรมการพิจารณาราคาค่าเช่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566…