นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ้เรียนเชิญหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…