นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมผู้บริหาร นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เชิญครูพิเศษสอนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน…