นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจรรยาพร ฉิมนอก หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม “การอบรมขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุดรธานี”

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจรรยาพร ฉิมนอก หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม “การอบรมขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุดรธานี” ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีหัวข้อการบรรยาย คือ ๑. แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ๒. บทบาทของศูนย์ประสานงานฯ ในการส่งเสริมการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สไว มัฐผา และ ดร. วรรณวิภา ไชยสงคราม ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๓. แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยและบทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ดร.วิวรรธน์ แก่นสา รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี