นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ทีมงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม การสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ทีมงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม การสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ