นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงงาน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี