นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ