นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจรรยาพร ฉิมนอก หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม “การประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางจรรยาพร ฉิมนอก หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วม “การประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ณ ห้องประชุมไทรทอง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด