นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Pri vate Partnerships : PPP) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Pri vate Partnerships : PPP) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด