นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม หารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม หารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ