นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ครูพิเศษสอน เรื่อง รับนโยบายการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ครูพิเศษสอน เรื่อง รับนโยบายการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี