นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ทีมงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม การสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาการโรงแรม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ