นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการแนะแนวและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการแนะแนวและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๒
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล