นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ทีมงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม การสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ทีมงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม การสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี