นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) และการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP (Public-Private-Partnership) ระดับภูมิภาค

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) และการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP (Public-Private-Partnership) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เดนท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี