นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาจัดซื้อสื่อการเรียนสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖