นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทำการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค ๕.๐” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีความสุข เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทำการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค ๕.๐”
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีความสุข เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในอนาคต ในวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี