นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นเยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นเยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขา ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี