นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะฯ

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี