นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี