นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี