นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมเปิดการเเข่งขันทักษะฯ
ในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/X3H9WQyRE14GnqF7A
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี