นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสนใจสมัคร เข้าร่วมประชุม On-Site ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสนใจสมัคร เข้าร่วมประชุม On-Site ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี