ท่านผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ท่านผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเตรียมความพร้อมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพศรี วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.