ทีมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล #อาชีวะอุดร ร่วมมือกับ HUAWEI (Thailand) จัดอบรมโครงการ HUAWEI ICT Academy Programs หลักสูตร HCIA-Cloud Service V2.2

ทีมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล #อาชีวะอุดร ร่วมมือกับ HUAWEI (Thailand) จัดอบรมโครงการ HUAWEI ICT Academy Programs หลักสูตร HCIA-Cloud Service V2.2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี Cloud Computing Platform ตลอดจนสามารถจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดิจิทัล และพัฒนาสถานศึกษาก้าวไปสู่ Excellent Center ต่อไป