ตามที่ฝ่ายติดตามนิเทศการดำเนินธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะฯ ได้ทำการออกนิเทศธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกให้ประกอบธุรกิจในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยธุรกิจ “โพศรี ออแกไนซ์ Posri Organize” (ธุรกิจต่อเนื่อง) ธุรกิจ “มันแท้ล่ะ” (ธุรกิจต่อเนื่อง) และธุรกิจ “เมี่ยงคำสติ๊ก” (ธุรกิจใหม่)

ตามที่ฝ่ายติดตามนิเทศการดำเนินธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะฯ ได้ทำการออกนิเทศธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกให้ประกอบธุรกิจในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยธุรกิจ “โพศรี ออแกไนซ์ Posri Organize” (ธุรกิจต่อเนื่อง) ธุรกิจ “มันแท้ล่ะ” (ธุรกิจต่อเนื่อง) และธุรกิจ “เมี่ยงคำสติ๊ก” (ธุรกิจใหม่) ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการกำกับติดตาม แนะนำ พัฒนาขีดความสามารถและความยั่งยืนในการทำธุรกิจ รวมถึงการรายงานผลระหว่างเดือนมีนาคม 2564
.
.
ธุรกิจ #โพศรีออแกไนซ์ #PosriOrganize (ธุรกิจต่อเนื่อง)
นายสมศักดิ์ นอหน่อ
นางสาวนุชนาถ ชำนาญนฤมาณ
นางพรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ
นายจิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
.
.
ธุรกิจ #มันแท้ล่ะ (ธุรกิจต่อเนื่อง)
นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี
นางสาวนุชนาถ ชำนาญนฤมาณ
นางสาวอรวรรณ อะถานา
นายจิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
.
.
ธุรกิจ #เมี่ยงคำสติ๊ก (ธุรกิจใหม่)
นางสาวพาฝัน กล่อมสาร
นางสาวนุชนาถ ชำนาญนฤมาณ
นางสาวรัตนาภรณ์ ชิยางคะบุตร
นายจิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
.
.
#คณะกรรมการดำเนินงาน
นางสาวณัทญา ญาณพลดิลก
นางสาวกนกอร สืบสิงห์คาร