ตอนที่ 3 (EP.3) เรื่องสมบัติสัญลักษณ์แสดงผลบวก ข้อ 4 – 5

ตอนที่ 3 (EP.3) เรื่องสมบัติสัญลักษณ์แสดงผลบวก ข้อ 4 – 5 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์แสดงผลบวก