ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี