ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหารและหัวหน้างานประกันคุณภาพและทีมงาน พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบ Best Practices ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหารและหัวหน้างานประกันคุณภาพและทีมงาน พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบ Best Practices ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 พร้อมด้วยหารือการเตรียมการในมาตรฐานต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2