ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินของ สมศ. ในการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช