ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยนางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและหัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยนางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและหัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ระดับนโยบายในโครงการ #อาชีวะต้านยาเสพติด วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี