ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบน้ำดื่ม คุกกี้ รวมถึงเงินช่วยเหลือ…

      ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคุณครูแสงโฉม นิลคำ และบุคลากร #UDVC ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบน้ำดื่ม คุกกี้ รวมถึงเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนางสาวสุภัสสรา ตุมอญ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อันเป็นผลเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่ม
ณ บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563