จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (วันพฤหัสบดี ที่ 5) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (วันพฤหัสบดี ที่ 5) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 4 โครงการ การนิเทศเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR