จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 5-7 (วันศุกร์ ที่ 5) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 5-7 (วันศุกร์ ที่ 5) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 5 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพสำหรับเยาวชน ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุดรธานี (วิชาการเย็บถุงป้าย)
ฉบับที่ 6 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข”
ฉบับที่ 7 กิจกรรมการเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กร UDVC Teamwork Thank You Party : The Circle of LOVE ประจำปี 2566
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR