จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 8-9 (วันจันทร์ ที่ 9) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าวลานโพศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 8-9 (วันจันทร์ ที่ 9) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 8 กิจกรรมรับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนในการจัดดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
ฉบับที่ 9 การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมอัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” ประจำปีการศึกษา 2565
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR