“ควันหลงภาพกีฬาสี ” “กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565

“ควันหลงภาพกีฬาสี ”
“กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565