คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางการรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางการรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ