คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะกรรมการมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการรวบรวมข้อมูล

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะกรรมการมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน ด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ. โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช