คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ประชุมเรื่องการชี้แจงเกณฑ์การพิจารณา โครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาต้นแบบด้านการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการลดจำนวนผู้เรียนออกเรียนกลางคัน และยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ประชุมเรื่องการชี้แจงเกณฑ์การพิจารณา โครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาต้นแบบด้านการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการลดจำนวนผู้เรียนออกเรียนกลางคัน
และยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ด้านการอาชีวศึกษา (ระบบ EDR) เป็นเครื่องมือช่วย
ณ ห้องประชุมโพศรี