คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และองค์ศรีสุขคเณศ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR #UDVCTeamwork++

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และองค์ศรีสุขคเณศ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.