คณะกรรมการองค์การฯ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2566 ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่