ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปณิดา ปัญญาสุทธิเลิศ” นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564

ภาษาต่างประเทศ ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ประเภททักษะพื้นฐาน #การประกวดพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ (Chinese Public Speaking Contest) ระดับชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน