ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา