“กิจกรรมนำสู่ความสำเร็จ” วิทยากร โดย นายวีระพันธ์ ดีเพชร หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

“กิจกรรมนำสู่ความสำเร็จ” วิทยากร โดย นายวีระพันธ์ ดีเพชร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี