กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ล่าช้า) และการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (รีเกรด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ล่าช้า) และการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (รีเกรด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
⛳1. กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในกำหนดเวลา
⛳2. นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำ (รีเกรด)
สามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ EDR
(คู่มือการลงทะเบียนเรียนแนบท้ายประกาศนี้)
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567
ลงทะเบียนผ่านระบบ EDR คลิก http://udvc.appedr.com/edr/login.do