การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ #ECommerce

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ #ECommerce