การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม