การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี #สาขาวิชาการบัญชี #ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี #ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานบัญชี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#สาขาวิชาการบัญชี
#ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
#ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานบัญชี