การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี #สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ #ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
#สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
#ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย